fbpx

adatvédelem

Elfogadás dátuma: 2021-12-03

Adatkezelő

Név: Buzás Zsolt e.v.
Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 61
Képviselő: Buzás Zsolt
Elektronikus levelezési címe: hello@beyonddesign.hu
Telefonszám: +36704063889
Weboldal címe: beyonddesign.hu

 

Tárhelyszolgáltató

Teljes jogi név: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-968191

Telefonszám: +36 1 700 40 30

E-mail cím: info@ezit.hu

Alapfogalmak a személyes adatokkal kapcsolatban

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 8. „adatvédelem”: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége;
 9. „tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 10. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. „adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 13. „adatbiztonság”: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere
 14. „harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
 8. Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Teljes jogi név: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-968191

Telefonszám: +36 1 700 40 30

E-mail cím: info@ezit.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: MailerLite Limited

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@mailerlite.com

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: https://www.mailerlite.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Petruzsa Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 6000 Kecskemét Mészöly Gyula u. 11

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 0676222022

Az adatfeldolgozó e-mail címe: iroda@petruzsa.hu

Az adatfeldolgozó weboldala:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-70-904-52-87

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@billingo.hu

Az adatfeldolgozó weboldala:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

A weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. Amennyiben Ön csak látogatója a weboldalnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely szolgáltatással kapcsolatban.

Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Ügyfélkapcsolat, szerződés feldolgozása

A megrendelés feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek, kapcsolattartás, azonosítás, üzleti cél.

Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a választott szolgáltatás jellemzőit, a szerződés számát és annak időpontját kezeli. Az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja

Könyvelési feladatok, számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Tárhely-szolgáltatás

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok
Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja
A GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban, ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Marketing célú adatkezelések

Hírlevél, személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek, az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom kiküldésének érdekében történik, valamint tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel, regisztráció során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Adwords konverziókövetés használata

 • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google“).
 • Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Google Analitycs tájékoztató:

 • Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook Pixel

 • A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616book

Közösségi oldalak

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 • Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

További adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint, ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

weboldal keszites weboldal készités weboldal készítés web oldal készítés honlap készítés honlapkészítés honlap keszites honlap készités webshop készítése weblapkészítő webshopkészítés weblap készítés weblap keszites weblapkeszites weblapkészités weboldalán weboldalra weboldalon weboldal weboldalakat weboldal készítés arak weboldal készítés ár weboldal készítés árak web oldal webáruház készítése webáruház készítés wordpress weboldal wordpress weboldalak landing page weboldal készítés ingyen weboldal keszites ingyen ingyenes weboldal készítés ingyen weboldal készítés ingyen weboldal készítő wordpress weboldal készítése wordpress weboldal készítés wordpress weboldalkészítés web fejlesztés weblap design honlapot honlap blog készítés honlapkészítés ára honlap készítés árak ingyenes weboldal honlapkészítés árak design ui ingyen weboldal honlap készítés ár honlapkészítés ár honlap keszites arak weblapszerkesztő wordpress sablonok weblapok weblap ui ux reszponzív weboldal szerkesztés weboldal készítés budapest weboldal keszites budapest weboldal szerkesztes weboldal fejlesztés webshop készítés ár weboldal szerkeszto wordpress weboldal készítés ár weboldaltervezés wordpress weboldal készítés árak weboldal tervezés weboldal tervezes weboldal tervező weblap készítés ára weblap készítés ár weblap készítés árak weblapkészítés árak weblapkészítés ár html szerkesztés egyedi webáruház készítés céges weboldal készítés honlap készítés ingyen wix weboldal webshop with wordpress webszerkesztő program weblap fejlesztés profi weboldal készítés reszponzív weboldal landing oldal reszponziv weboldal reszponzív weboldalak ingyen honlap készítés ingyenes honlap készítés ingyenes honlapkészítés honlap szerkesztes honlap szerkesztés weboldal sablon weboldal karbantartás weboldal készítés veszprém weboldal sablonok webáruház készítés ár weblap szerkesztés weblap szerkesztes landing oldal készítés landing oldal készítő webáruház készítés ára ingyen blog készítése arculattervezés árak ingyenes blog készítés wordpress fejlesztő wordpress fejlesztés weboldal ár weboldal árak weblap készítése landing page jelentése webhely készítés reszponzív weboldal készítés reszponzív weboldal készítése blog wordpress egyedi weboldal készítés ingyen honlap ingyenes honlap honlap készítés budapest weboldal bérlése wordpress használata webshop árak weboldal készítés győr wordpress karbantartás weboldal készítés ingyen google weboldal design weboldal készítő program wordpress divi weboldal létrehozás wordpress honlap készítés weboldal létrehozása wordpress weboldal készítés ingyen weboldal optimalizálás webshop ár landing page készítő linképítés árak linképítés ár landing page készítés saját weboldal készítése saját weboldal készítés eladó weboldal egyszerű honlap készítés divi sablonok google weboldal készítés weboldal minta weboldal karbantartás ár weboldal jelentése weboldal minták wordpress oldal készítése weboldal ötletek weboldal gyorsítás weboldal készítés lépései wordpress hu webshop fejlesztés wordpress oldal készítés wordpress webshop készítés wordpress sablon wix weboldal készítés weboldal karbantartás árak saját weboldal weblap készítő program webfejlesztő cég webhely létrehozása responsiv html webdesign ár seo wordpress weblap tervezés webdesign árak üzleti weboldal készítés honlap készítése ingyenes wordpress sablonok ingyenes weboldal készítő program honlap fejlesztés html weboldal készítés fws online kft google analytics wordpress honlap fejlesztő weboldal felépítése wordpress honlap készítés ár webshop készítés ingyen weboldal szerkesztő programok wordpress honlapkészítés ár wordpress ár weboldal készítés csomagok wordpress weboldal karbantartás wordpress weboldal árak weboldal üzemeltetés wordpress honlap készítés árak wordpress blog készítése weboldal ingyen weboldal készítés saját kezűleg wordpress keresőoptimalizálás weboldalak felépítése weboldal programozás wordpress gyorsítás wordpress weboldal ár weboldal készítés sopron weboldal szerkesztő program weboldal hirdetés wordpress árak wordpress blog készítés webshop seo legjobb weboldal készítő mobilbarát weboldal készítés webáruház fejlesztés mobilbarát weboldal készítése webergoline saját webshop készítés mennyibe kerül egy weboldal landing oldal jelentése egyedi honlapkészítés egyedi honlap készítés cms wordpress honlap készítés győr html sablonok google weboldal ingyen webáruház készítés honlap optimalizálás fizetős weboldal készítés céges honlap készítés céges honlapkészítés honlap karbantartás wordpress weboldal készítés lépésről lépésre wordpress oldalak wordpress honlapok weboldal készítés online wordpress webáruház weboldal készítés otthon weboldal fejlesztés árak weboldal készítés cég wordpress oldal weboldal készítés cégek wordpress sablon készítés weboldal eladás wordpress webáruház készítés weboldal keszito weboldal fejlesztés ár weboldal készítő cégek wordpress honlap weblap sablon legjobb weboldal profi webshop készítés profi honlapkészítés keresőoptimalizált weboldal készítés oldal keszites linképítés csomag oldal készítés weblap sablonok profi honlap készítés webdesign tervezés ingyenes weboldal sablonok ingyen weboldal saját domain egyedi webshop készítés egyszerű weboldal készítés ingyenes weblapszerkesztő program egyedi fejlesztés egyedi weboldal fejlesztés bemutatkozó weboldal ingyen weblap fejlesztés alatt ingyen weboldal szerkesztő honlap tervezés dr paksy laszlo rendeles egyedi weboldal ingyenes weboldal szerkesztő fotós weboldal felhasználói élmény weboldal marketing wordpress weblap készítés weboldal készítés wordpress weboldal készítés olcsón wordpress weboldal gyorsítás weboldal részei wordpress webshop ár woocommerce webáruház készítés weboldal kötelező elemei woocommerce webshop készítés wordpress weblapkészítés wordpress programozás weboldal hátterek wordpress alapok weboldal vásárlás wordpress szerkesztés wordpress szerkesztő wordpress honlap készítése weboldal készítés ingyen magyarul weblap készítés alapjai milyen egy jó weboldal weblap optimalizálás webdesign készítés one page weboldal saját honlap készítése webáruház készítés csomag webáruház árak olcsó weboldal készítés mennyibe kerül egy honlap készítése profi weboldal webfejlesztés árak online weboldal készítés saját weboldal létrehozása webáruház készítés budapest mi az a webhely reszponzív weboldal jelentése responsive weboldal modern weboldal készítés kormány honlapja mi az a weboldal weblap ár mobilbarát weboldal weblap árak legjobb ingyenes weboldal készítő webdesigner munka statikus weboldal honlap ár honlap ára ingyenes honlapkészítő program egyedi webfejlesztés egyszerű weboldal honlap sablonok akadálymentes honlap honlap árak ingyenes weblapkészítő honlap üzemeltetés honlap készítés wordpress hogy kell weboldalt készíteni honlap minták honlapkészítés wordpress google weblap hogyan kell weboldalt készíteni keresőoptimalizálás wordpress hogyan készítsünk weboldalt ingyenes weblap készítés html weboldal ingyenes weblapszerkesztő honlap jelentése honlap készítés veszprém https wordpress egyedi webáruház céges weboldal keresőbarát weboldal készítés ingyen honlap saját domainnel keresőben első honlap létrehozása weboldal készítés árlista wordpress témák weboldal méretek weblaptervezés wordpress weblap weboldalfejlesztés website fejlesztés weboldal üzemeltetés ár wix honlap készítés wordpress ingyenes weboldal készítés alapok wordpress ingyenes weboldal weboldal készítés gyorsan weboldal készítés kezdőknek wordpress weboldal fejlesztés wordpress karbantartás ár weboldal típusok weboldal készítés tippek weboldal készítés mobilra wordpress kezdőknek weboldal kezelés wordpress magyarország weboldal dizájn weboldal készítés vállalkozásoknak wordpress webáruház készítés ár wordpress oldal karbantartás wordpress divi sablon weboldal szerkesztése weboldal elemei weboldal árajánlat weboldal tervezés árak wordpress oldal szerkesztése weboldal létrehozása ingyen weboldalt weboldal értékelés webshop tervezés website készítés wordpress regisztráció weboldal készítés html weboldal készítés költségei webnode oldalak webshop wordpress weboldal impresszum weboldal tervezés lépései kész weboldal reszponzív honlap webáruház készítés ingyen webdesign alapok landing oldal minta saját blog készítése online weblapszerkesztő saját honlap weblap karbantartás webdesign budapest legjobb wordpress sablonok saját honlap készítés weblap készítés lépései webdesign program reszponzív webdesign mobilra optimalizált weboldal online weboldal szerkesztő webdesigner budapest webáruház sablon saját weblap készítés mobilbarát honlapkészítés profi webáruház készítés web készítés webfejlesztés alapok legnépszerűbb weboldalak modern weboldal weblap készítés budapest kész weboldalak weblap készítés pécs milyen a jó weboldal reszponzív honlapkészítés régi weboldalak mennyibe kerül egy weboldal készítés régi weboldalak keresése mi a weboldal milyen egy jó honlap profi honlap mi az a landing page milyen a jó honlap legjobb honlapok ux budapest landing oldal készítés ár saját weboldal készítés ingyen html weblap joomla honlapkészítés ingyenes linképítés hogy csináljak weboldalt honlapkészítő egyedi webshop https beállítása hogyan csinálj weboldalt ingyenes weboldal szerkesztő program egyedi webshop fejlesztés honlapkészítés olcsón egyszerű honlap html készítés honlap bérlés felhasználóbarát weboldal honlap design egyedi weblap készítés honlap fogalma google webhely szerkesztő honlap ingyen jó weboldal honlap karbantartás árak joomla weboldal készítés árak az oldal fejlesztés alatt honlapkészítés otthon bemutatkozó honlap honlapkészítő program bemutatkozó oldal html oldal honlap készítés olcsón egyedi webáruház fejlesztés honlap készítés saját kezűleg html weboldal minta dinamikus weboldal analytics wordpress honlap szerkesztő program ingyenes blog készítő oldalak honlap szerkesztő programok google honlapkészítés ingyen blog oldal létrehozása ingyenes weboldal készítés google céges honlap jó honlap honlapkészítés blog jó weboldalak grafikai tervezés budapest joomla weboldal készítés ár honlapkészítés lépései honlapkészítés olcsó grafikus webdesigner weboldal készítés alapjai wordpress leírás wordpress honlap létrehozása weboldal téma ötletek wordpress regisztrációs oldal weboldal témák weblapkészítő program weboldal terv wordpress ingyenes sablonok weboldal tervek wordpress oldal létrehozása weboldal árajánlat kérés weboldal programozás árak weboldal fogalma weboldal scriptek weboldal készítés ingyen online weboldal szerkezeti felépítése weboldal készítés jegyzettömbbel wordpress honlapkészítés ingyen weboldal arculattervezés weboldal linképítés weboldal tervező program weblapok felépítése weboldal készítés keresőoptimalizálás wordpress page weboldal készítés árajánlat minta weboldal eladása weboldal készítés kispest wordpress új oldal létrehozása weboldal készítés kódok weboldal sablon készítő program weboldal javítás weboldal alapok weboldal átalakítás wordpress weboldal készítés otthon weboldal bemutatása wordpress honlap készítés budapest weboldal készítés könyv wordpress honlap szerkesztés webnode honlap weboldal készítés egyszerűen weboldal csomagok wordpress jelentése weboldalszerkesztés wordpress készítés weboldalszerkesztő weboldal készítés gyakori kérdések weboldal készítés lépésről lépésre wordpress oldal készítés ár weboldal készítés magyarul weboldal olcsón weboldal készítés menete weboldal készítés hirdetés weboldal honlap keszites weboldal pécs weboldal készítés oktatás wordpress statisztika webshop html weboldal referenciák weboldal design árak weboldal regisztráció google webshop készítés gyakori kérdések wordpress webáruház sablon weboldal készítés blog wordpress weblap készítő weboldal design készítés weboldal specifikáció minta webshop kötelező elemei weboldal építés weboldal készítés önállóan weboldal szerkesztés kezdőknek webnode honlapok weboldal készítés ingyen kezdőknek weboldal designer weboldal telefonra optimalizálás webshop woocommerce weboldal készítők weboldal készítés online ingyen wordpress honlap sablonok weboldal készítés optimalizálás weboldal készítés egyéni vállalkozó weboldal készítés ötletek weboldal kódok webnode ingyenes weboldal készítés feladatok webstúdió weboldal készítés feltételei weboldal egyszerűen weboldal készítés folyamata webszerkesztők weboldal logikai felépítése wix honlap weboldal készítés google weboldal készítés otthon ingyen weboldal menü wix honlapkészítő wordpress oldal árak wix ingyenes honlap weblapok felépítése és elemei weboldal készítés pályázat weboldal minták ingyen weboldal készítés parancsok weboldal népszerűsítése wix weboldal vélemények wordpress online woocommerce webáruház wordpress plugin készítés weboldal készítés program weboldal optimalizálás mobilra weboldal készítés saját domain weboldal készítés hogyan wordpress 5 wordpress sablon szerkesztése weblapkészítés olcsón wordpress sablonok szerkesztése wordpress alapú weboldalak weblapkészítés pénzért weboldal hibák wordpress téma készítés weboldal készítés szerződés wordpress többnyelvű weboldal weboldal készítés cégeknek wordpress vélemények weboldal készítés céges wordpress webáruház fejlesztés wordpress blog létrehozása weblapkészítés lépései wordpress csomagok wordpress webáruház üzemeltetés webnode weboldalak wow weboldal készítés weboldal készítés webtárhely weblapkészítés győr wordpress facebook weboldal specifikáció weboldal gyorsan weboldal szélessége weboldal készítés cms weboldal győr weboldal készítése kezdőknek ingyen weboldal szerkesztés ingyen weboldal készítés com wordpress weboldal készítés budapest wordpress használata kezdőknek webnode weboldal készítés weboldal honlap weboldal ingyen gyorsan wordpress honlap ár weblapszerkesztő ingyen weboldal készítés domain weboldal tanácsadás weboldal készítő program magyar weboldal készítő szoftver weboldal sablonok ingyen weblap html weblap vásárlás mennyibe kerül egy wordpress weboldal reszponzív oldal webhely létrehozása ingyen legjobb ingyenes weboldal szerkesztő weblap készítés html legjobb weblapkészítő program weblap seo reszponzív weboldal ár optimalizált weboldal legjobb weblapszerkesztő weblap cím minőségi weboldal készítés weblap készítés alapok minta weboldalak weblap készítés pályázat reszponzív weboldal sablon weblap neve mitől jó egy honlap weblap szerkesztő programok reszponzív wordpress sablon webdesigner feladata sablon weboldal optimalizált weboldal készítés mitől jó egy weboldal php weboldal készítése mobil kompatibilis weboldal weblap dizájn saját honlap ingyen weblap keresőoptimalizálás mobil weboldal profi weblap készítés mobil weboldalak weblap készítés lépésről lépésre saját honlap készítése ingyen weblap készítés sablon saját honlap készítése otthon weblap létrehozása saját honlap létrehozása regisztrációs weboldal készítése saját oldal készítése ingyen weblap szerkesztés html saját oldal létrehozása mi az a weblap saját weblap microsite készítés mobilbarát honlap operatív törzs elérhetősége legjobb weblapszerkesztő program webfejlesztés budapest saját weboldal ingyen webhely készítés ingyen kompozer weblap készítés webhely tervezés keresőoptimalizált weboldal php weboldal sablon landing page divi weblap design ötletek legjobb weboldal készítő program prémium weboldal saját weboldal létrehozása ingyen weblap jelentése legjobb wordpress sablon mennyibe kerül egy honlap seo 1 profi weblap modern honlap legjobb ingyen weboldal sikeres weboldal weblap készítés kezdőknek squarespace weboldal weblap készítés online statikus honlap weblap készítés program statikus oldal weblap készítés veszprém statikus weblap weblap készítő szoftver kész honlapok weblap menü készítés statikus weboldal ár weblap ötletek statikus weboldal készítés weblap sablonok ingyen szabványos weboldal főbb elemei responsive weboldal készítés szabványos weboldal méretek weblap szerkesztés parancsok szép honlapok weblap téma ötletek szép weboldalak weblap típusok többnyelvű weboldal reszponzív design többnyelvű weboldal készítése online weboldal készítő többnyelvű wordpress oldal meglévő weboldal szerkesztése kreatív honlap operativ torzs honlap ui ux webdesign webfejlesztés blog új weboldal webfejlesztés győr új weboldal seo php weboldal uniós oltási igazolványt kezelő honlap php weboldal készítés működő weboldal eladó webhely neve ux design budapest webhely vagy weboldal ux designer budapest weblap alapok üzleti honlap weblap bérlés üzleti honlap készítés prémium honlap üzleti weboldal weblap designer olcsó honlap weblap építés üzleti weboldal készítés árak weblap felépítése olcsó honlap készítés weblap ingyen web honlap készítés prémium weboldal készítés olcsó honlapkészítés melyik a legjobb blog készítő oldal web készítő landing oldal létrehozása olcsó weblap mennyibe kerül egy weblap olcsó weblap készítés weblap készítés árajánlat web sablonok ingyen weblap készítés árlista letisztult weboldal weblap készítés hogyan kreatív weboldalak weblap készítés ingyen webáruház karbantartás legjobb ingyenes honlap legjobb honlapkészítő weblap készítés olcsón oldal készítés ingyen weblap készítés otthon oldal létrehozása ingyen profi weboldal tervezés oldal szerkesztés weblap készítés referenciák legjobb honlapkészítő program weblap készítés tanulása webáruház készítés győr weblap készítés wordpress online arculattervezés mi a weblap webáruház készítés költsége weblap kódok webáruház készítés wordpress weblap marketing online honlap készítés weblap minták online megjelenés legjobb ingyenes honlapkészítő webáruház wordpress weblap részei webcím létrehozása legjobb ingyenes weblapkészítő online webdesign weblap sablonok magyar ingyen online weblap készítés legjobb ingyenes weboldal webdesign árajánlat weblap szerkesztés alapjai online weblapkészítő weblap szerkesztés lépései webdesign blog weblap szerkesztés program magyar wordpress weblap táblázat készítés webdesign cég weblap témák online weboldal weblap tervezés árak marketing webdesign weblap üzemeltetés online weboldal készítés ingyen reszponzív css webdesign trendek kész html oldalak webdesign ux reszponzív html webdesigner blog egyedi weblapok html oldal készítése interaktív honlap hogy lehet weboldalt csinálni http weboldal készítés gyors weboldal ingyenes weblap készítő program honlap készítés alapjai gyakori kérdések weboldal egyszerű weblap készítés html weblap sablon honlap készítés árajánlat ingyen oldal készítés egyszerű weblap készítés árak design ux ui blog készítés wordpress honlap felépítése egyszerű weblapszerkesztő egyszerű html oldal dinamikus weblap sablonok ingyen html honlap készítés 3d weboldal céges weblap blog keszitese honlap design készítés honlap készítés ingyen kezdőknek céges weblap készítés honlap készítés kispest alap weblap honlap készítés költsége design készítés honlap készítés lépései ingyenes oldal honlap készítés lépésről lépésre divi webshop hogyan csináljunk weboldalt domain készítés hogyan kell honlapot készíteni internetes webhely egyedi honlap hogy kell weboldalt csinálni egyszerű weboldal készítő program honlaptervezés árak eladó honlap honlap bemutatása honlap készítése ingyen html oldal szerkesztése honlap készítő program html weblap készítés honlap készítő programok honlap cím honlap kötelező elemei html webshop dinamikus honlap honlap dizájn honlap marketing céges weboldal fejlesztés honlap menü készítés divi szerkesztő eladó weblap ingyen weboldal készítés online honlap minták ingyen design honlap hogyan kell weblapot készíteni ingyenes honlap sablonok honlap optimalizálása ingyenes html sablonok honlap ötletek honlap fejlesztés árak honlap programozás ingyenes weblap szerkesztő honlap részei design weboldal építőipari weboldal ingyenes weboldal létrehozása honlap specifikáció apróhirdetés weboldal készítés blog készítő oldalak internet oldal készítés blog oldal készítés jó honlap ismérvei honlap szerkesztés alapjai egyszerű weblap honlap szerkesztés árak keresőbarát weboldal honlap szerkesztés html honlap szerkesztés ingyen html cms honlap szerkesztése havidíjas webáruház gyors weboldal készítés html oldal felépítése hogyan készíts weboldalt html oldal létrehozása honlap tárhely facebook weboldal készítés hirdetési oldal készítése honlap tervezés lépései html weblap készítés alapjai honlap tervező program html weblap szerkesztés honlap típusok grafikus weboldal dinamikus weboldal készítés html weboldal sablon honlap üzemeltetés árak http seo hogyan készítsek weboldalt honlap design ötletek honlapkészítés alapjai impresszum weboldal alap html oldal fizetős weboldal hogyan készítsünk honlapot egyedi webdesign fizetős wordpress sablonok honlapkészítés árlista ingyen weblap sablon dinamikus weblap sablonok honlap építés honlapkészítés egyszerűen ingyen coach weboldal hogyan lehet weboldalt készíteni google honlap készítés honlapkészítés gyakori kérdések honlap értékelés honlapkészítés gyorsan alap weboldal honlapkészítés hogyan ingyenes honlap szerkesztés honlapkészítés html google honlap létrehozása honlapkészítés ingyen kezdőknek drupal weboldal honlapkészítés keresőoptimalizálás ingyenes webhely honlapkészítés kezdőknek ingyenes weblap készítő hogyan tudok weboldalt készíteni ingyenes weblap sablonok honlapkészítés menete egyszerű honlapkészítő program a weblap készítés alapjai google weblap készítés honlap akadálymentesítése designer ux ui honlapkészítés online google weblap készítés ingyen egyedi wordpress weboldal google weblapkészítés honlapkészítés pápa honlap fenntartás költségei honlapkészítés program instant weboldal honlapkészítés referenciák interaktív weboldal honlapkészítés szabályai internetes oldal létrehozása honlapkészítés webáruház hogy kell honlapot csinálni honlapkészítés webfejlesztés hogy kell saját weboldalt csinálni dinamikus weblap jófogás weboldal egyoldalas weboldal joomla weblapkészítés honlapkészítő cégek honlap keresőoptimalizálás ingyen honlap árajánlat google webszerkesztő honlapkészítő program ingyen honlapok készítője honlapkészítés feltételei honlap készítés html premium honlap legjobb weblapkészítő honlap készítés szerződés honlapkészítés fix áron honlap készítés tippek